Utrata niedopasowanego HLA w białaczce po transplantacji komórek macierzystych czesc 4

U wszystkich 17 pacjentów potwierdzono, że nawrót był pochodzenia gospodarza na podstawie krótko-tandemowego powtarzania chimeryzmu. Co zaskakujące, u pięciu z tych pacjentów genomowe typowanie HLA komórek szpiku kostnego nie wykrywało swoistych dla gospodarza alleli HLA (Figura 1). U wszystkich pięciu pacjentów (tab. 1) komórki białaczkowe w momencie nawrotu miały ten sam immunofenotyp i te same cechy cytogenetyczne, które wykryto podczas diagnozy, i nie zaobserwowano nowych nieprawidłowości cytogenetycznych. Pacjenci 7 i Pacjenci 43 mieli GVHD w momencie nawrotu białaczki (odpowiednio 2 i stopień konsensusu). Żaden z pozostałych trzech pacjentów nie miał GVHD po transplantacji. Charakterystyka genomowa zmutowanych wariantów komórek białaczkowych
Rycina 2. Rycina 2. Utrata genomu swoistego dla chorego haplotypu HLA przez komórki białaczkowe po transplantacji u pacjenta 16. Panel A pokazuje elektroforogramy produktów reakcji łańcuchowej polimerazy (amplifikowanych za pomocą zestawu AmpFISTR Profiler Plus) stosowanych do przesłuchania dziewięciu wysoce polimorficzne loci krótko-tandem-powtórzone na różnych chromosomach. Markery specyficzne dla pacjenta, zidentyfikowane na podstawie porównania z próbkami pobranymi od dawcy komórek macierzystych, pokazano na czerwono. W czasie zarówno diagnozy, jak i nawrotu, krótko-tandemowy profil powtórzeń białaczkowych blastów był specyficzny dla pacjenta. Panel B pokazuje wyniki paskowego badania genomowego HLA-DRB dla pacjenta 16 (zestaw Dynal RELI SSO). Należy zwrócić uwagę na brak sygnałów dla swoistych dla pacjenta alleli HLA-DRB (odpowiadających czerwonym pionowym liniom) w komórkach białaczkowych uzyskanych w nawrocie. Pasek 39 paska do pisania (oznaczony gwiazdką) może być uwzględniany zarówno przez DRB3 * 0101 (specyficzny dla dawcy), jak i DRB1 * 0701 (specyficzny dla pacjenta), a zatem był ujemny tylko w zmutowanych komórkach białaczkowych przy nawrocie, zgodnie z z utratą DRB1 * 0701. Podobne wyniki uzyskano dla typowania genomowego HLA-A, HLA-B, HLA-C i HLA-DQB1 u Pacjenta 16, jak również dla wszystkich pięciu loci HLA u pozostałych czterech pacjentów z nawrotem białaczkowym, które nie zostały wykryte przez Pisanie HLA. HSCT oznacza hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych.
Aby określić, dlaczego allele HLA biorcy nie zostały wykryte w czasie nawrotu, blasty białaczkowe z pięciu pacjentów, uzyskane w momencie rozpoznania iw momencie nawrotu, zostały oczyszczone przy użyciu FACS i poddane genomowemu typowaniu HLA i krótkie – analiza powtórzeń tandemowych. Chociaż blasty uzyskane w czasie nawrotu były pochodzenia pacjenta (Figura 2A), nie zawierały żadnych swoistych dla pacjenta alleli HLA dla pięciu testowanych loci (Figura 2B). Zamiast tego nosili tylko haplotyp HLA wspólny dla dawcy i biorcy. Przeciwnie, blasty uzyskane w momencie diagnozy były heterozygotyczne pod względem tych samych loci. Odkrycia te pokazują, że utrata genomowa specyficznego dla pacjenta haplotypu HLA nastąpiła in vivo po transplantacji.
Ryc. 3. Ryc. 3. Utrata specyficznego dla pacjenta haplotypu HLA poprzez rozległe rearanżacje w chromosomie 6, prowadzące do nabytej disomii uniparentalnej. Schematyczna mapa odniesienia (panel A, lewa strona) pokazuje 12 wysoce polimorficznych markerów krótko-tandemowych (STR) obejmujących chromosom 6, które zostały użyte do przypisania specyficznych dla pacjenta (ciemnoczerwone i jasnoczerwone) oraz wspólnych (czarny i ciemnoszary). ) haplotyp pierwotnej białaczki wraz z rozszerzonym widokiem regionu HLA (żółty)
[patrz też: kanarki allegro, ruszające się zęby sennik, hipertonia ]

Powiązane tematy z artykułem: hipertonia kanarki allegro ruszające się zęby sennik