Terapia wewnątrznaczyniowa do udaru niedokrwiennego z wyborem obrazu perfuzji AD 7

Tacy pacjenci mają niskie prawdopodobieństwo dobrego wyniku i mają większe ryzyko wystąpienia objawowego krwotoku i złośliwego obrzęku.15,24 W oknie czasowym krótszym niż 4,5 godziny pacjenci z dużymi rdzeniami niedokrwiennymi stanowią 10-15% populacji niewybranej, 24 odsetek, który był ogólnie zgodny z szacunkami 25% pacjentów (95% CI, 11 do 45), którzy zostali wykluczeni z naszego badania na podstawie kryteriów obrazowania perfuzji. Tacy pacjenci mogą nie tylko poddać się daremnej reperfuzji, ale także mają zmniejszony efekt leczenia, jeżeli reperfuzja prowadzi do krwotoku lub złośliwego obrzęku. Czynnik ten może być szczególnie istotny, jeśli interwencja ma wyższy wskaźnik reperfuzji niż w grupie kontrolnej, co wykazano w naszym badaniu w odniesieniu do terapii wewnątrznaczyniowej. Obrazowanie perfuzyjne CT wykonano również u około 65% pacjentów w badaniu MR CLEAN (Majoie C: komunikacja osobista). Takie obrazowanie nie było wymagane zgodnie z protokołem badania MR CLEAN, ale mogło wpłynąć na wybór pacjenta. W związku z tym pozytywne wyniki w badaniu MR CLEAN nie mogą być w całości przypisane do selekcji obrazu na podstawie samej okluzji naczynia. Przerwa między wszczęciem alteplazy a randomizacją wynosiła 30 minut w naszym badaniu, w porównaniu ze 100 minutami w badaniu MR CLEAN, z uwagi na nasze podejście do identyfikacji pacjentów z największym potencjałem do skorzystania z reperfuzji, a następnie maksymalizacja wczesnej reperfuzji z użyciem skojarzonej terapii alteplazą i wewnątrznaczyniową, zamiast czekać na ocenę odpowiedzi klinicznej na alteplazę. W rezultacie czas od początku udaru do rozpoczęcia procedury wewnątrznaczyniowej był mediana 50 minut krótszy niż podobny okres w badaniu MR CLEAN, co mogło również przyczynić się do istotnie wyższego odsetka pacjentów z niezależnymi wynikami czynnościowymi obserwowanymi w naszym badaniu. Tylko 11% pacjentów w naszym badaniu nie miało możliwego do odzyskania skrzepliny w początkowej angiografii, co jest zgodne z wynikami, które zostały wcześniej zgłoszone25 i łagodzi wszelkie obawy dotyczące niepotrzebnej angiografii. Ponieważ leczenie endowaskularne staje się standardową opieką, istnieje jeszcze jeden potencjał usprawnienia procesu od drzwi do nakłucia i być może osiągnięcie jeszcze większych korzyści klinicznych.
Szybkość skutecznej rewaskularyzacji natychmiast po zabiegu (86% pacjentów miało przywrócenie przepływu do> 50% obszaru dotkniętego przez udar) była wyższa w naszym badaniu niż w poprzednich badaniach z randomizacją, ale jest zgodna z badaniami rejestracyjnymi, w których Solitaire Zastosowano stent retrowirusa FR.5. To stwierdzenie prawdopodobnie dotyczy użycia urządzeń i technik wcześniejszej generacji w IMS-3 oraz mechanicznego pobierania i rekanalizacji skrzepów pod kontrolą przy użyciu embolektomii (MR RESCUE). Częstość reperfuzji w naszym badaniu była również wyższa niż 58% zgłoszonych w badaniu MR CLEAN, w którym zastosowano stent retrievery u 81,5% pacjentów. Istnieją pewne dowody na to, że powodzenie rekanalizacji jest większe u pacjentów z dobrym przepływem bocznym 26, co silnie koreluje z obecnością niedopasowanego wzoru na obrazowaniu perfuzji pomiędzy małym, nieodwracalnie uszkodzonym rdzeniem niedokrwiennym i większym uszkodzeniem perfuzyjnym wskazującym na obecność uratowanej półpaśca niedokrwiennego.27 Dobór pacjentów do badania obrazowego może zatem obrać pacjentów z większą szansą na rekanalizację.
Nasze badanie, które zostało przeprowadzone w wielu ośrodkach o różnych poziomach doświadczenia w dziedzinie obrazowania, pokazuje praktyczność i uogólnienie w pełni zautomatyzowanego przetwarzania obrazu
[patrz też: sanmed, pokazywarka allegro, rak płaskonabłonkowy płuc ]

Powiązane tematy z artykułem: pokazywarka allegro rak płaskonabłonkowy płuc sanmed