Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 8

Niemniej jednak wśród pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF ogólny wskaźnik odpowiedzi i przeżycie wolne od progresji związane ze schematem leczenia skojarzonego były również znacznie wyższe niż u pacjentów z samym ipilimumabem. Wyniki te są zgodne z wynikami poprzedniej fazy i sugerują, że obecność mutacji BRAF V600 nie wpływa na skuteczność blokowania punktu kontrolnego.16,17,22 Ogólnie, spektrum wybranych działań niepożądanych, które obserwowaliśmy, było zgodne z wcześniejszymi doświadczeniami z terapią skojarzoną.16 W tym badaniu zgłoszono trzy zgony związane ze schematem leczenia skojarzonego; te zgony mogły być powiązane z istniejącymi wcześniej stanami, które były związane z przyczyną śmierci lub wymagały procedur medycznych, które mogły przyczynić się do śmierci. Odsetek pacjentów, u których wystąpiło zdarzenie niepożądane związane z leczeniem 3. lub 4. stopnia, był wyższy w porównaniu z podawaniem niwolumabu i ipilimumabu niż w monoterapii ipilimumabem (54% vs. 24%). Wybrane zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub 4. na ogół wystąpiły w ciągu pierwszych 15 tygodni leczenia skojarzonego i zazwyczaj wymagały mniej niż 9 tygodni w celu rozwiązania, w zależności od konkretnego zdarzenia niepożądanego. Oprócz pacjentów z endokrynopatiami, które zazwyczaj wymagają kontynuacji terapii hormonozastępczej, większość pacjentów w końcu osiągnęła całkowite ustąpienie zdarzeń niepożądanych stopnia 3. lub 4.. Warto zauważyć, że wśród pacjentów, którzy przerwali leczenie skojarzone z powodu działania toksycznego, 68% miało obiektywną odpowiedź i większość nadal ma odpowiedź.
Pozytywna ekspresja PD-L1, jednego z ligandów PD-1, wiązała się ze zwiększonym odsetkiem odpowiedzi u pacjentów leczonych niwolumabem w monoterapii.23,24 Wśród pacjentów leczonych schematem skojarzonym w naszym badaniu nie było znaczącej różnicy w odsetku odpowiedzi pomiędzy pacjentami, u których guzy przed leczeniem zdefiniowano jako PD-L1-dodatnie i te, których nowotwory były ujemne względem PD-L1. Dane te sugerują, że PD-L1 nie powinien być stosowany do selekcji pacjentów do leczenia skojarzonego. Mechanizm odpowiedzi niezależny od stanu wyjściowego PD-L1 pozostaje niejasny. Jest możliwe, że ipilimumab doprowadza limfocyty T do guza i że nacieki komórek T podczas leczenia prowadzą do korzystniejszego mikrośrodowiska dla skuteczności anty-PD-1.25,26 Jest również możliwe, że ocena stanu PD-L1 przy pomocy włączenie makrofagów lub komórek T wykazujących ekspresję PD-L1, które niszczą guza (a nie komórek nowotworowych, jak w naszym badaniu) może być najbardziej istotne, ale ta możliwość wymaga dodatkowego badania.
Podsumowując, połączenie ipilimumab z niwolumabem dało trwałe odpowiedzi i znacznie wyższą obiektywną odpowiedź, dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji i wyższe wskaźniki całkowitej odpowiedzi niż monoterapia ipilimumabem u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem BRAF typu dzikiego i pacjentów z BRAF- zmutowany zaawansowany czerniak. Częstość występowania działań niepożądanych stopnia 3. lub 4. była większa w przypadku leczenia skojarzonego, ale zdarzenia niepożądane były generalnie możliwe do opanowania po zastosowaniu ustalonych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Profil ryzyka i korzyści połączonej blokady PD-1 i CTLA-4 w porównaniu z monoterapią zostanie dokładniej wyjaśniony danymi z trwających podwójnie ślepych, randomizowanych badań fazy 3, takich jak badanie CheckMate 067 (numer ClincalTrials.gov, NCT01844505).
[patrz też: ruszające się zęby sennik, kanarki allegro, rak płaskonabłonkowy płuc ]

Powiązane tematy z artykułem: kanarki allegro rak płaskonabłonkowy płuc ruszające się zęby sennik