Niwolumab i Ipilimumab versus Ipilimumab w nieleczonym czerniaku AD 7

Po pierwszych czterech dawkach 40% pacjentów w grupie skojarzonej nadal otrzymywało niwolumab w monoterapii (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Liczba zgłoszonych zgonów wśród leczonych pacjentów wynosiła 25 w grupie skojarzonej (27%) i 17 w grupie otrzymującej ipilimumab-monoterapię (37%); większość zgonów była spowodowana postępującą chorobą. Trzy zgony były związane z terapią skojarzoną według oceny badacza – jeden pacjent z historią choroby serca zmarł z powodu komorowych zaburzeń rytmu 29 dni po ostatniej dawce leczonego leczenia; druga zmarła nagle 69 dni po ostatniej dawce, podczas gdy klinicznie poprawiała się w wyniku zapalenia płuc i jatrogennej odmy opłucnowej. Trzeci pacjent zmarł nagle po 86 dniach od ostatniej dawki badanego leczenia (3 dni po ustąpieniu zapalenia 3. stopnia i hiperkalcemii 4 stopnia). Żadna ze zgonów w grupie ipilimumabu-monoterapia nie była uważana za powiązaną z badanym lekiem.
Dyskusja
W tym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą połączenie niwolumabu i ipilimumabu skutkowało znacząco wyższym odsetkiem obiektywnych odpowiedzi, częstszymi pełnymi odpowiedziami i znacznie dłuższym czasem przeżycia bez progresji niż sam ipilimumab wśród wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Potwierdzony odsetek odpowiedzi związany z terapią skojarzoną w tym badaniu (61%) jest liczbowo wyższy niż wskaźnik odpowiedzi 40%, który niedawno zgłoszono w monoterapii niwolumabem jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z guzami typu BRAF typu dzikiego i również wyższy niż wskaźnik obserwowany w badaniach monoterapii pembrolizumabem, innym lekiem przeciw PD-1.20 Jednak trudno jest porównać skuteczność terapii skojarzonej z monoterapią anty-PD-1, ponieważ cechy demograficzne pacjentów różniły się między próbami.
Na podstawie wysokiego stopnia redukcji guza w obecnym badaniu, z wysokim odsetkiem całkowitych odpowiedzi (22% wśród pacjentów z guzami typu BRAF typu dzikiego, którzy zostali przypisani do terapii skojarzonej), można przewidzieć korzystne korzyści kliniczne z dłuższym okresem obserwacji. Ogólnie rzecz biorąc, charakterystyka odpowiedzi obserwowana w przypadku niwolumabu i ipilimumabu w obecnym badaniu jest zgodna z wcześniejszymi wynikami, 16,17 z większością odpowiedzi pojawiających się przed pierwszą oceną nowotworu, a u wielu pacjentów odpowiedzi utrzymują się pomimo przerwania terapii. Wskaźnik odpowiedzi związany ze schematem leczenia skojarzonego w obecnym badaniu fazy 2 był nawet wyższy niż wcześniej podane odsetki odpowiedzi, co można tłumaczyć tym, że populacja pacjentów w tym badaniu była wcześniej nieleczona. Poprzednie badanie fazy schematu leczenia skojarzonego przy różnych dawkach wykazało wysokie wskaźniki całkowitego przeżycia po roku (85%) i 2 latach (79%).
Pierwotny punkt końcowy tego badania dotyczył pacjentów z czerniakiem BRAF typu dzikiego, ponieważ w momencie włączenia do badania ipilimumab był jedyną zatwierdzoną terapią dla tej grupy pacjentów, która wykazała ogólną korzyść w zakresie przeżycia w randomizowanym badaniu fazy III. Chociaż inhibitory BRAF jako pojedyncze środki i kombinacje inhibitora BRAF-inhibitora MEK mogą dawać wysokie odsetki odpowiedzi u pacjentów z czerniakiem BRAF-mutanta, 14.15,21 nie stwierdzono, że pojedynczy środek lub kombinacja środków dawała wysoki wskaźnik odpowiedzi wśród pacjentów z czerniakiem BRAF typu dzikiego
[patrz też: pokazywarka allegro, implanty zębów poznań, biochrom ]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom implanty zębów poznań pokazywarka allegro