Mutacje somatyczne i hematopoeza klonów w niedokrwistości aplastycznej

U pacjentów z nabytą anemią aplastyczną zniszczenie komórek krwiotwórczych przez układ odpornościowy prowadzi do pancytopenii. Pacjenci mają odpowiedź na leczenie immunosupresyjne, ale zespoły mielodysplastyczne i ostra białaczka szpikowa rozwijają się u około 15% pacjentów, zwykle od wielu miesięcy do lat po rozpoznaniu niedokrwistości aplastycznej. Metody
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie nowej generacji i kariotypowanie oparte na macierzy z wykorzystaniem 668 próbek krwi pobranych od 439 pacjentów z niedokrwistością aplastyczną. Przeanalizowaliśmy próbki seryjne uzyskane od 82 pacjentów.
Wyniki
Mutacje somatyczne w genach kandydujących na raka kręgosłupa występowały u jednej trzeciej pacjentów, w ograniczonej liczbie genów i przy niskiej początkowej częstości alleli. Hemopoezę klonalną wykryto u 47% pacjentów, najczęściej jako nabyte mutacje. Częstość występowania mutacji wzrosła wraz z wiekiem, a mutacje miały sygnaturę związaną z wiekiem. Zmutowane DNMT3A i zmutowane klony ASXL1 miały tendencję do zwiększania rozmiaru w czasie; rozmiar zmutowanych przez BCOR i BCORL1 klonów zmutowanych w PIGA zmniejszył się lub pozostał stabilny. Mutacje w PIGA i BCOR i BCORL1 korelowały z lepszą odpowiedzią na terapię immunosupresyjną i dłuższą i wyższą stopą przeżycia całkowitego i wolnego od progresji; mutacje w podgrupie genów, które zawierały DNMT3A i ASXL1, wiązały się z gorszymi wynikami. Jednak dynamika klonalna była wysoce zmienna i niekoniecznie musiała przewidywać odpowiedź na leczenie i długoterminowe przeżycie u poszczególnych pacjentów.
Wnioski
W niedokrwistości aplastycznej przeważała hematopoeza kloniczna. Niektóre mutacje były związane z wynikami klinicznymi. Wysoce stronniczy zestaw mutacji jest dowodem doboru darwinowskiego w nieudanym środowisku szpiku kostnego. Wzorzec klonów somatycznych u poszczególnych pacjentów w czasie był zmienny i często nieprzewidywalny. (Finansowane przez Grant-in-Aid na badania naukowe i inne).
Wprowadzenie
Nabyta niedokrwistość aplastyczna jest spowodowana przez immunologiczne niszczenie hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych.1 Komórki CD34 + i wczesne progenitory są równomiernie zmniejszone w niedokrwistości aplastycznej.2 Przeszczep szpiku kostnego jest leczeniem, a pacjenci mogą również reagować na leczenie immunosupresyjne.3, 4 Dzięki poprawie przeżycia, późny rozwój zespołów mielodysplastycznych, ostra białaczka szpikowa (AML) lub obydwa zostały odnotowane u około 15% pacjentów i nazwane ewolucją klonalną .
Chociaż ewolucja klonalna historycznie była używana do opisania rozwoju raka u pacjentów z chorobą immunologiczną, termin ten jest mylący, ponieważ istnieją dowody na klonalną hematopoezę związaną z niedokrwistością aplastyczną u pacjentów, u których zespoły mielodysplastyczne lub AML nie rozwijają się . Niewielka liczba klonów komórek macierzystych została wywnioskowana z pochylenia chromosomu X.6 U około połowy pacjentów z niedokrwistością aplastyczną istnieją dowody na drugą chorobę, napadową nocną hemoglobinurię (PNH) 1, która wynika z ekspansji somatycznie zmutowanych krwiotwórczych pni komórki. Niedokrwistości cytogenetyczne, 7,8, jak również jednorodna disomia ramienia 6p (6pUPD), 9 zostały opisane w anemii aplastycznej bez klinicznych objawów zespołów mielodysplastycznych
[przypisy: lornetka allegro, psychoterapia szczecin, otwór winslowa ]

Powiązane tematy z artykułem: lornetka allegro otwór winslowa psychoterapia szczecin