Łuszczyca ad 5

Mediatory te działają na keratynocyty, co prowadzi do aktywacji, proliferacji i wytwarzania peptydów przeciwdrobnoustrojowych (np. Katelicydyny LL-37 i P-defensyn), chemokin (np. CXCL1, CXCL9 do CXCL11 i CCL20) i białek S100 (np. , S100A7-9) przez keratynocyty. Komórki dendrytyczne i komórki T tworzą klastery okołonaczyniowe i struktury podobne do limfoidalnych wokół naczyń krwionośnych w obecności chemokin, takich jak CCL19 wytwarzanych przez makrofagi. Kluczowym punktem kontrolnym jest migracja komórek T ze skóry właściwej do naskórka; migracja ta jest kontrolowana poprzez interakcję integryny .1.1 (bardzo późny antygen [VLA-1]) na komórkach T i kolagenu IV w błonie podstawnej. Niekonwencjonalne limfocyty T, w tym komórki T zabójców naturalnych, przyczyniają się do procesu chorobowego. Pętle sprzężenia zwrotnego obejmujące keratynocyty, fibroblasty i komórki śródbłonka przyczyniają się do reorganizacji tkanki z aktywacją komórek śródbłonka oraz proliferacją i odkładaniem się macierzy pozakomórkowej. Neutrofile w naskórku są przyciągane przez chemokiny, w tym interleukinę-8 (CXCL8) i CXCL1. CD45RO oznacza oznaczenie klastra 45RO, EGF naskórkowy czynnik wzrostu, keratynocytowy czynnik wzrostu KGF-1 / typ i 2, i TGF-. transformujący czynnik wzrostu .. Badania w latach 70. wykazały obecność znacznej liczby komórek odpornościowych u pacjentów z łuszczycą, co sugeruje możliwą rolę patogenetyczną.38 Przekonujące dowody naukowe zgromadzone od tego czasu zapewniają wsparcie dla funkcjonalnej roli rozregulowanego układu odpornościowego w łuszczycy. Dowody te obejmują obecność zwiększonej liczby komórek odpornościowych (szczególnie komórek dendrytycznych i limfocytów T) w zmianach łuszczycowych, 39,40 pojawiania się klonalnych limfocytów T w zmianach w czasie, 41 funkcjonalną rolę komórek T i cytokin w ludzkich modelach łuszczyca, 42 terapeutyczne działanie leków nakierowanych na układ odpornościowy, 43,44 ustalenia, że łuszczycę można wyleczyć u pacjentów, którzy przeszli przeszczep szpiku kostnego i że łuszczycę można przenieść z dawcy przeszczepu na biorcę, 45,46, a obserwacja, że najlepsze wyniki w skanach genów całego genomu i RNA informacyjnym są związane z układem odpornościowym. W ten sposób zmiany łuszczycowe prawdopodobnie ewoluują jako wzajemne oddziaływanie między komórkami a mediatorami układu odpornościowego – w szczególności jego wrodzoną i adaptacyjną funkcją – oraz nabłonkiem skóry i tkanką łączną (ryc. 2 i ryc. 3) .47
Innatowy układ odpornościowy i rola keratynocytów
Wrodzony układ odpornościowy zapewnia mechanizm wczesnego reagowania przeciwko uszkodzeniom gospodarza poprzez rozpoznawanie przez wcześniej wytworzone niespecyficzne efektory. Istnieją dowody na rozregulowanie wrodzonego układu odpornościowego w łuszczycy 48. Obserwacje kliniczne wskazują na ważną rolę wrodzonego interferonu-cytokiny . jako induktora łuszczycy.49 Główni producenci interferonu-., komórki dendrytyczne plazmacytoidów, są zwiększone i aktywowany we wczesnych zmianach łuszczycowych. Funkcjonalne znaczenie interferonu-. i plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych wykazano w odpowiednich modelach zwierzęcych choroby, 50 i sygnatura interferonu typu I jest widoczna w zmianach łuszczycowych.35 Komórki dendrytyczne są aktywowane przez kompleksy peptydu przeciwdrobnoustrojowego LL-37. katelicydyna i DNA w sposób zależny od receptora Toll-podobnego (TLR) 9; daje to potencjalne wyjaśnienie mechanizmu, przez który DNA gospodarza zmienia się w bodziec prozapalny, który przełamuje tolerancję immunologiczną w łuszczycy.51
Łuszczycowe keratynocyty są bogatym źródłem peptydów przeciwdrobnoustrojowych, w tym LL-37, .-defensyn i S100A7 (łuszczyca)
[patrz też: mutacje somatyczne, kanarki allegro, hipertonia ]

Powiązane tematy z artykułem: hipertonia kanarki allegro mutacje somatyczne