Terapia wewnątrznaczyniowa do udaru niedokrwiennego z wyborem obrazu perfuzji AD 6

Średnia liczba dni spędzonych w domu (w porównaniu ze szpitalem lub innym obiektem szpitalnym) w ciągu pierwszych 90 dni po udarze 22 była większa o 64 dni w grupie terapii wewnątrznaczyniowej niż w grupie wyłącznie alteplazowej (P = 0,001). Konsekwentne wyniki były widoczne w całym tery torium klinicznym i obrazowym (tab. 3 i tabela S3 w dodatkowym dodatku) oraz w analizie grupy docelowej (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Pacjenci z reperfuzją 90% lub więcej w dotkniętym chorobą obszarze naczyniowym, w porównaniu z reperfuzją mniejszą niż 90%, poprawili wynik funkcjonalny na porządkowej zmodyfikowanej skali Rankinu po 90 dniach (uogólniony iloraz szans, 4,5; 95% CI, Od 2,2 do 9,0, p <0,001) i ma zwiększoną niezależność (wynik, 0 do 2, 72% w porównaniu do 30%, p <0,001) i doskonały wynik (wynik 0 lub 1, 58% w porównaniu z 11%; 0,001).
Bezpieczeństwo
Objawowy krwotok śródmózgowy wystąpił u dwóch pacjentów w grupie leczonej wyłącznie alteplazą (obie z wynikiem śmiertelnym) iu żadnego z pacjentów w grupie terapii wewnątrznaczyniowej. Jednakże duży krwiak miąższowy rozwinął się u dwóch pacjentów w grupie wewnątrznaczyniowej terapii bez powodowania poważnego pogorszenia stanu klinicznego; u jednego pacjenta krwawienie było spowodowane perforacją przez drut podczas angiografii i przed wdrożeniem stentowania z pasjansa FR. Obaj pacjenci przeżyli, z oceną 3 i 4 na zmodyfikowanej skali Rankina w dniu 90. Embolizacja do innego obszaru naczyniowego wystąpiła u 2 z 35 pacjentów (6%) w grupie wewnątrznaczyniowej terapii, ale nie powodowała objawów klinicznych. Nie było istotnej różnicy w śmiertelności między obiema grupami, chociaż dwóch z trzech pacjentów z grupy wewnątrznaczyniowej, którzy zmarli miało pogorszenie stanu podczas początkowej infuzji alteplazy przed angiografią z powodu drugiej zatorowości mózgowej. Innym niepożądanym zdarzeniem proceduralnym był krwiak krocza wymagający transfuzji w grupie wewnątrznaczyniowej terapii. Szczegóły dotyczące zdarzeń niepożądanych podano w tabeli S4 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
U pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym z dużym okluzowaniem naczynia i możliwą do odzyskania tkanką w obrazowaniu perfuzyjnym CT, wczesna mechaniczna trombektomia za pomocą stentującego odczynnika Solitaire FR po dożylnym podaniu alteplazy wiązała się z szybszą i pełniejszą reperfuzją niż stosowanie samej alteplazy. Wzrost reperfuzji doprowadził do zmniejszenia wzrostu zawału i znacznych korzyści klinicznych we wczesnej regeneracji neurologicznej i wyniku czynnościowego po 3 miesiącach. To zmniejszenie wzrostu zawału jest zgodne z uratowaniem niedokrwiennej półcienia jako mechanizmu leżących u podstaw korzyści klinicznej
Wielkość korzyści klinicznych z trombektomii wewnątrznaczyniowej w naszych badaniach była większa niż w poprzednich badaniach, pomimo podobnych nasilenia klinicznego i cech demograficznych. Wyniki tej próby były jednoznaczne, pomimo niewielkiej liczebności próby. Najważniejsze różnice między naszym badaniem a poprzednimi badaniami obejmują zastosowanie obrazowania perfuzji CT w celu wybrania pacjentów o największym potencjale do skorzystania z terapii wewnątrznaczyniowej, krótszego czasu do rozpoczęcia leczenia i zwiększonych wskaźników rewaskularyzacji angiograficznej.
Unikalną cechą naszych badań było zastosowanie standardowej, uniwersalnej selekcji obrazów perfuzji CT w celu wykluczenia pacjentów z dużymi niedokrwiennymi rdzeniami i bez dowodów klinicznie znaczącego, możliwego do odzyskania niedokrwionego mózgu
[przypisy: anty hcv cena, pokazywarka allegro, ruszające się zęby sennik ]

Powiązane tematy z artykułem: anty hcv cena pokazywarka allegro ruszające się zęby sennik